Referees Monday Night


Grand Final

16/12/19

6.40pm

7.30pm

8.20pm

9.10pm

F1F2

Poppy

KyZoe & Hannah

 Sam & Anthony


F3

SullyFresh & Jordan

Sully, Freshy & JordanF4

Peter

ZoeAnthony & Sam

Hannah & Poppy


F5


F6


Bye